สภาเด็กเพิ่มพื้นที่สีเขียว

June 17, 2017

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซพิษ ทั้งยังผลิตก๊าซออกซิเจน และสร้างสมดุลด้วยการลด อุณหภูมิของพื้นที่นั้นๆ ลงอย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส

สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาคูณใหญ่จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต. นาคูณใหญ่ ผ่านกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสาและมีแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 150 คน คอยทำหน้าที่รณรงค์ปลูกป่า ประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนต้นไม้ที่จะนำไปปลูกตาที่สาธารณะประโยชน์ มีการจัดหาพันธ์ไม้หายาก เพื่อเพาะพันธ์จำหน่ายให้ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้ามาซื้อเพื่อใช้จัดกิจกรรม

เด็กและเยาวชนในตำบลนาคูณใหญ่ราว 40 คน จึงรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมจากการเพาะพันธุ์ไม้จำหน่ายในระหว่างช่วงปิดเทอมมีรายได้เดือนละประมาณ 500 บาทต่อคนต่อเดือน พร้อมทั้งได้ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้หายาก  วันนี้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน เพราะมีแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่เกิดจากป่านอกเหนือจากกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะแล้ว ยังได้มีการสร้างข้อตกลงในการไม่ทำลายปา เช่น การไม่เผาป่าเพื่อหาของป่า ไม่ตัดไม้ในป่าชุมชน จากการรงณรงค์ของกลุ่มเยาวชนทำให้เกิดการกระตุ้นจิตสำนึกของคนในชุมชน จนเกิดเป็นความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อยากให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติและเป็นแหล่งต้นน้ำ สร้างความสมบูรณ์ให้ชีวิตต่อไป

/ขอบคุณ สสส